19 AUGUSTUS 2017 – Maaien en hooien rietland Naardermeent

Op de eerste werkdag van dit seizoen zaterdag 19 augustus gaan we bij het Gooimeer rietland maaien.
Sinds enkele jaren maait Nardinclant Landschapsbeheer delen van het Rietland achter de voormalig Zuiderzeedijk op de Naardermeent voor Staatsbosbeheer. Doel van het maaien is om meer variatie in de begroeiing te krijgen. Nu bestaat die vooral uit Riet en Brandnetels.Door te maaien en vervolgens het maaisel te verwijderen, wordt de bodem verschraald. Dit verschralingsproces duurt jaren. Maar nu al is goed te zien dat de dominantie van Riet aanmerkelijk minder wordt. Ook wordt het Riet minder hoog en doordat er meer licht op de bodem valt komen er andere plantensoorten zoals Heelblaadjes en Echte Koekoeksbloem tot ontwikkeling.
Bijkomend voordeel is dat het werk makkelijker wordt. Het maaien wordt overzichtelijk: vorig jaar nog stond het Riet 2 meter hoog en de hoeveelheid Riet die dit jaar afgevoerd moet worden is ook minder.
Zie voor een verslag van ons noeste werk vorig jaar het verslag van 20 augustus 2016.

Rietvegetatie
In een rietvegetatie komen plantensoorten voor als Riet, Grote lisdodde en Koninginnenkruid. Het aantal soorten neemt toe met de breedte van het rietland en de openheid van de vegetatie. Het gaat om soorten als Veenmos, Haarmos en diverse orchideeën, zoals de Rietorchis.

In rietvegetaties broeden zangvogels zoals Kleine karekiet – ook in jaarlijks gemaaid riet – en Rietzanger – alleen in overjarig riet. In meer grazige rietlanden broeden ook weidevogels zoals Watersnip en Slobeend. Hoe gevarieerder de vegetatie, des te meer soorten komen er voor. Zijn in het rietland voldoende natte plekken aanwezig, dan broeden er soms ook zeldzame rietvogels zoals Waterral en Roerdomp.

Bunzing en Hermelijn zoeken naar voedsel in rietpercelen en planten zich hier ook voort. Een goed onderhouden rietland draagt bij aan de variatie en kwaliteit van het landschap.
Bij een beheer van nietsdoen zal het Rietland op den duur verruigen en tenslotte verbossen.

Afspreektijd: de werkdag begint om 9.30 en eindigt om 15.30 uur

Afspreekpunt: Naardermeent, Naarden. Adres: Meentweg (voorbij nr. 28), Naarden
De Naardermeent ligt tussen Speelpark “Oud-Valkeveen” en de snelweg A1.
Te bereiken vanuit Bussum, richting Huizen, Bollelaan, linksaf Flevolaan, verlengde ervan is de Meentweg (Smalle bochtige weg). Zie kaartje

Werkzaamheden: Riet/Ruigte maaien. Het Riet wordt op hopen gezet. Deels afgevoerd, deels als broeihoop voor Ringslangen opgezet.

Doelstelling: Het ontwikkelen van een bloemrijke moerasvegetatie. Door het maaien en afvoeren van riet/ruigte wordt de bodem verschraald. Op den duur ontstaat er een voedselarm milieu waarin andere plantensoorten zich kunnen vestigen, zoals de Rietorchis. Binnen het rietland ontstaat zo een mozaïekpatroon van hoge en lage begroeiing, waarin zoogdieren, vogels en insecten kunnen fourageren en/of nestelen.

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: www.nardinclant.nl of bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842