20 AUGUSTUS 2016 – Naardermeent

WAT GAAN WE DOEN – AGENDA

De eerste werkdag van dit seizoen, 20 augustus, gaan we riet maaien langs de Gooimeerkust bij de Naardermeent.

In een rietvegetatie komen plantensoorten voor als Riet, Grote lisdodde en Koninginnenkruid. Het aantal soorten neemt toe met de breedte van het rietland en de openheid van de vegetatie. Het gaat om soorten als Veenmos, Haarmos en diverse orchideeën, zoals de Rietorchis.

In rietvegetaties broeden zangvogels zoals Kleine karekiet – ook in jaarlijks gemaaid riet – en Rietzanger – alleen in overjarig riet. In meer grazige rietlanden broeden ook weidevogels zoals Watersnip en Slobeend. Hoe gevarieerder de vegetatie, des te meer soorten komen er voor. Zijn in het rietland voldoende natte plekken aanwezig, dan broeden er soms ook zeldzame rietvogels zoals Waterral en Roerdomp.

Bunzing en Hermelijn zoeken naar voedsel in rietpercelen en planten zich hier ook voort. Een goed onderhouden rietland draagt bij aan de variatie en kwaliteit van het landschap.
Bij een beheer van nietsdoen zal het Rietland op den duur verruigen en tenslotte verbossen.

 

Afspreektijd: de werkdag begint om 9.30 en eindigt om 15.30 uur

Afspreekpunt: Naardermeent, Naarden. Adres: Meentweg (voorbij nr. 28), Naarden
De Naardermeent ligt tussen Speelpark “Oud-Valkeveen” en de snelweg A1.
Te bereiken vanuit Bussum, richting Huizen, Bollelaan, linksaf Flevolaan, verlengde ervan is de Meentweg (Smalle bochtige weg). Zie kaartje

Werkzaamheden
Riet/Ruigte maaien. Het Riet wordt op hopen gezet. Deels afgevoerd, deels als broeihoop voor Ringslangen opgezet.

Doelstelling
Het ontwikkelen van een bloemrijke moerasvegetatie. Door het maaien en afvoeren van riet/ruigte wordt de bodem verschraald. Op den duur ontstaat er een voedselarm milieu waarin andere plantensoorten zich kunnen vestigen, zoals de Rietorchis. Binnen het rietland onstaat zo een mozaiekpatroon van hoge en lage begroeiing, waarin zoogdieren, vogels en insecten kunnen fourageren en/of nestelen.

afspreekpunt

»» Google Maps

Werkdagen beginnen om 9.30 en eindigen om 15.30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd. Neem wel zelf brood mee. Voor meer inlichtingen: bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842