7 SEPTEMBER 2019 – Maaien & hooien van rietland langs de oude Zuiderzeedijk bij de Naardermeent

Deze maanden is de beste tijd om te maaien & hooien en verschralingsbeheer uit te voeren. Na het soortenrijk grasland van het Voorland bij de Stichtse brug is zaterdag 7 september het rietland langs de oude Zuiderzeedijk bij de Naardermeent bij de Hollandse brug aan de beurt.
In de herfst, 28 september en 5 & 12 oktober, organiseren wij de SPECIAL Workshop Kleinschalig heidebeheer in ’t Gooi.

Het rietland langs de oude Zuiderzeedijk bij de Naardermeent
Sinds 2015 maait Nardinclant Landschapsbeheer delen van het rietland achter de voormalige Zuiderzeedijk op de Naardermeent voor Staatsbosbeheer. Door te maaien en vervolgens het maaisel te verwijderen wordt de bodem verschraald.
Dit verschralingsproces duurt jaren, maar er is al goed te zien dat de dominantie van riet aanmerkelijk vermindert. Ook wordt het riet minder hoog en doordat er meer licht op de bodem valt komen er andere plantensoorten zoals Heelblaadjes en Echte koekoeksbloem tot ontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat het werk makkelijker wordt. De hoeveelheid Riet die elk jaar afgevoerd moet worden wordt steeds kleiner.
Zie hier de verslagen van ons eerdere werk:
19 augustus 2017 • 20 augustus 2016 • 29 augustus 2015

Rietvegetatie
In een rietvegetatie komen plantensoorten voor als Riet, Grote lisdodde en Koninginnenkruid. Het aantal soorten neemt toe met de breedte van het rietland en de openheid van de vegetatie. Het gaat om planten als Veenmos, Haarmos en diverse orchideeën zoals de Rietorchis.

In rietvegetaties broeden zangvogels zoals Kleine karekiet – ook in jaarlijks gemaaid riet – en Rietzanger – alleen in overjarig riet.
In meer grazige rietlanden broeden ook weidevogels zoals Watersnip en Slobeend.
Hoe gevarieerder de vegetatie, des te meer soorten komen er voor. Zijn in het rietland voldoende natte plekken aanwezig, dan broeden er soms ook zeldzame rietvogels zoals Waterral en Roerdomp.

Bunzing en Hermelijn zoeken naar voedsel in rietpercelen en planten zich hier ook voort. Een goed onderhouden rietland draagt bij aan de variatie en kwaliteit van het landschap.
Bij een beheer van nietsdoen zal het Rietland op den duur verruigen en tenslotte verbossen.


Bijen op Kruisdistel


Sabelsprinkhaan

Afspreektijd: de werkdag begint om 9.30 en eindigt om 15.30 uur

Afspreekpunt: Naardermeent, Naarden. Adres: Meentweg (voorbij nr. 28), Naarden
De Naardermeent ligt tussen Speelpark “Oud-Valkeveen” en de snelweg A1.
Te bereiken vanuit Bussum, richting Huizen, Bollelaan, linksaf Flevolaan, verlengde ervan
is de Meentweg (Smalle bochtige weg). Zie kaartje

Werkzaamheden: Riet en ruigte maaien. Het riet wordt deels afgevoerd,
deels als broeihoop voor Ringslangen opgezet.

Doelstelling: Het ontwikkelen van een bloemrijke moerasvegetatie.
Door het maaien en afvoeren van riet/ruigte wordt de bodem verschraald.
Op den duur ontstaat er een voedselarm milieu waarin andere plantensoorten zich
kunnen vestigen, zoals de Rietorchis. Binnen het rietland ontstaat zo een mozaïekpatroon
van hoge en lage begroeiing waarin zoogdieren, vogels en insecten kunnen fourageren en nestelen.

afspreekpunt
Routeplanner Google Maps »»

Werkdagen beginnen om 9:30 uur en eindigen om 15:30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Neem wel zelf brood mee.
Voor meer inlichtingen: www.nardinclant.nl of bel Tanja 06-28151125 of Jan 06-53714842