Wat doen we?

Natuurbeheer in uitvoering
Van augustus tot april organiseert Nardinclant iedere maand een werkdag, altijd op zaterdag.
De werkdagen richten zich op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurterreinen in het Gooi en omstreken.

Werkzaamheden: bos- en heidebeheer, beheer van hooi- en rietland, van poelen en legakkers, wilgen knotten en soortspecifiek beheer.
Nardinclant heeft kennis van zaken

Bosbeheer
Natuurtechnisch bosbeheer is de specialiteit van Nardinclant. We  maken open plekken in eentonige bospercelen door bomen om te trekken (simulatie van windworp), te ringen (verwijderen van een ring bast rondom de stam). In de open plekken valt meer licht op de bodem, zodat er zich een kruid- en struiklaag kan ontwikkelen. De ontwortelde bomen zorgen voor de nodige dekking voor de fauna. De geringde bomen worden een nestplaats en voedselbron voor spechten en andere holenbroeders. Ons werkterrein is onder meer het spanderwoud in Hilversum

Hooilandbeheer
De kalkgraslandjes langs het spoor (tussen Bussum en Hilversum) worden al sinds de jaren ’80 door Nardinclant beheerd. Er is een bijzondere kalkminnende vegetatie, die jaarlijks wordt gemaaid en gehooid. De bodem blijft hierdoor schraal, waardoor begroeiing soortenrijk blijft. Het hooi wordt in de bosrand op hopen gezet, waar bijvoorbeeld de ringslang van profiteerd.

Wilgen knotten
In de winterperiode wordt een knotklus aangenomen. Dat kan zijn in Vreeland, Eemnes of in Naarden. Vroeger hadden deze bomen een nutsfunktie, tegenwoordig is het onderdeel van het zogenaamde cultuurhistoriche landschap.  Meestal worden deze bomen eenmaal in de 2 à 3 jaar  geknot.  Door inrotting wordt de knot een groeiplaats voor allerlei plantensoorten, zoals varen, wilgenroosje. Door de ontstane holtes wordten knotwilgen geschikt als broedplek voor o.a. de Steenuil en Wilde Eend.

Heidebeheer
Het Gooi beschikt over allerlei heideterreinen, in alle soorten en maten. Voor Nardinclant zijn met name de kleinere heidegebiedjes interessant. Niet alleen vanwege onze manier van werken, maar ook vanwege het kleinschalige karakter en daarmee gepaarde gaande hogere biodiversiteit. Bijvoorbeeld het Blukbos, een klein gevarieerd heideveld met enkele oude Jeneverbessen. Op de Tafelberghei liggen enkele oude leemmkuilen, met bijzondere leemgebonden vergetatie, waar op kleine schaal is geplagd, en braam- en bosopslag is verwijderd. Op de voormalige camping Heidebloem bij het Laer ligt een heideveld met o.a. Dophei en de beschermde Klokjesgentiaan. Het terrein is relatief nat, wordt eenmaal per jaar door het GNR gemaaid. Ook hier is op een kleinschalige geplagd. Een secuur werkje, omdat er heel ondiep moet worden gestoken. Vakwerk dus.

Rietlandbeheer
Langs de oevers van de Gooimeerkust bij de Naardermeent  wordt voor Staatsbosbeheer rietland gemaaid. Het Riet wordt langs de randen op hopen gezet. De bedoeling is dat zich hier een meer soortenrijke begroeiing ontwikkeld met o.m. Munt en Koekoeksbloem . De Rietkraag grenst aan de ene zijde aan het Gooimeer. Aan de landzijde wordt de rietkraag begrensd door de prachtige 400 jaar oude Zuiderzeedijk. Hier zijn nog plantensoorten te vinden, zoals de Kruisdistel, die zoutminnend zijn.

Poelen en Legakkers
Water is er in het Gooi en de Vechtstreek voldoende aanwezig. In het Gooi meestal in de vorm van poelen, vennetjes of wasmeren. Deze amfibienbiotopen vergen relatief veel beheer. Opslag van bomen zorgt voor schaduw en bladval. Als dit proces zijn gang kan gaan, verlandt de poel. Het Tienhovens wordt al sinds jaren ’80 door Nardinclant beheerd. Terugkerende werkzaamheden zijn opslag verwijderen op de oevers en handmatig baggeren. Hoewel als de bosopslag in toom wordt gehouden, het op baggeren minder frequent hoeft.
In de Vechtstreek is heel veel water aanwezig, zoals o.a de Kortenhoefse en Ankeveense plassen. Dit zijn voormalige veenontginningen (laagveen). De turf is op legakkers te drogen gelegd en afgevoerd. Die legakkers vormen nu een bron van aandacht, omdat door de groei van met name Elzen de eilanden dreigen te verdijnen. De ondergrond is immers instabiel en door onworteling van elzen worden de legakkers steeds kleiner. Jaarlijks vaarden we met een boot richting een legakker, om bomen te zagen. Nu Natuurmonumenten met man en macht bezig is om de oude legakkers boom vrij te maken, hebben ons vizier op andere klussen gericht.

Soortspecifiek beheer
Dit betreft  het beheer oeverzwaluwwanden bij  Ronduit bij Naarden, Raboes in Eemnes, en vogeleindjes in het Gooi- en Eemmeer. Deze werkdagen worden in samenwerking georganiseerd met de Vogelwerkgroep het Gooi.  De oeverzwaluwen broeden in wanden, waarvan de gaten opgevuld moeten worden (bij Ronduit betonnen wand met vaste gaten) met grond.  De vogeleilandjes bieden broedgelegenheid aan kolonievogels zoals de Lepelaar.

Algemeen
Werkdagen beginnen om 9.30 en eindigen om 15.30 uur.
Voor soep en koffie wordt gezorgd. Neem wel zelf brood mee.

Informatie
Tanja van Oven 06-28151125
Jan Loggen 06-53714842

Meedoen of lid worden? »
Bel met Tanja of Jan,
of stuur een berichtje naar nardinclant@oud.nardinclant.nl